Vitalii Pavlovych Motornyi (on occasion of the 80th birthday)

V.F. Babenko
R.O. Bilichenko
S.V. Goncharov
O.V. Kovalenko
S.V. Konareva
V.O. Kofanov
T.Yu. Leskevych
N.V. Parfinovych
A.M. Pasko
O.V. Polyakov
O.O. Rudenko
D.S. Skorokhodov
M.Ye. Tkachenko
V.M. Traktynska
M.B. Vakarchuk

Abstract



Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15421/242006

  

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 V.F. Babenko, R.O. Bilichenko, S.V. Goncharov, O.V. Kovalenko, S.V. Konareva, V.O. Kofanov, T.Yu. Leskevych, N.V. Parfinovych, A.M. Pasko, O.V. Polyakov, O.O. Rudenko, D.S. Skorokhodov, M.Ye. Tkachenko, V.M. Traktynska, M.B. Vakarchuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Registered in


ISSN (Online): 2664-5009
ISSN (Print): 2664-4991
DNU