Vol 28, No 2 (2020)

DOI: https://doi.org/10.15421/24202802

Published: online 21.12.2020, print 29.12.2020

Table of Contents

Preamble
 
PDF
1-2

Articles

V.F. Babenko, R.O. Bilichenko, S.V. Goncharov, O.V. Kovalenko, S.V. Konareva, V.O. Kofanov, T.Yu. Leskevych, N.V. Parfinovych, A.M. Pasko, O.V. Polyakov, O.O. Rudenko, D.S. Skorokhodov, M.Ye. Tkachenko, V.M. Traktynska, M.B. Vakarchuk
PDF
3-9
N.V. Parfinovych, V.V. Pylypenko
PDF
10-23
K.V. Pozharska, O.A. Pozharskyi
PDF
24-34
O.V. Veselovska, V.V. Dostoina, M.I. Klapchuk
PDF
35-50