Vol 17 (2009)

DOI: https://doi.org/10.15421/24091701

Published: online 31.08.2009, print 08.09.2009

Table of Contents

Preamble
 
1-2

Articles

L.G. Bojtsun, T.I. Rybnikova
3-9
T.A. Agoshkova, V.M. Traktynska
10-14
V.F. Babenko
15-22
V.F. Babenko, R.O. Bilichenko
23-30
V.F. Babenko, N.V. Parfinovich
31-35
S.B. Vakarchuk, M.B. Vakarchuk
36-41
V.L. Velikіn
42-47
S.V. Goncharov
48-59
A.V. Dovzhenko, P.I. Kogut
60-72
L.V. Elets
73-79
V.A. Kofanov
80-84
T.V. Lomako, R.R. Salimov
85-90
O.V. Motorna, V.P. Motornyi
91-98
A.M. Pasko
99-102
V.I. Ruban
103-104
S.V. Savela
105-111
Ye.A. Sevostianov
112-119
D.S. Skorokhodov
120-128
O.M. Tkachenko
129-132
M.Ye. Tkachenko, V.M. Traktynska
133-139
V.A. Chupordia
140-142
O.A. Yarova
143-149
O.P. Kogut, P.I. Kogut, T.N. Rudyanova
PDF
150-162