Vol 29, No 1 (2021)

DOI: https://doi.org/10.15421/24212901

Published: online 05.07.2021, print 19.07.2021

Table of Contents

Preamble
 
PDF
1-2

Articles

V.F. Babenko, R.O. Bilichenko, M.B. Vakarchuk, O.V. Kovalenko, S.V. Konareva, V.O. Kofanov, T.Yu. Leskevych, V.P. Motornyi, N.V. Parfinovych, A.M. Pasko, O.V. Polyakov, O.O. Rudenko, T.I. Rybnikova, D.S. Skorokhodov, M.Ye. Tkachenko, V.M. Traktynska
3-10
T.V. Alexandrova, V.A. Kofanov
PDF
11-23
A.M. Pasko
PDF
24-30
M.Ye. Tkachenko, V.M. Traktynska
PDF
31-42