No 1 (1967)

DOI: https://doi.org/10.15421/24670001

Published: online 10.07.2021, print 17.04.1968

Table of Contents

Preamble
 
1-2

Articles

M.I. Alkhimov
3-15
V.P. Bugaets
15-20
A.A. Busurulov
21-25
B.S. Vakarchuk, E.F. Lishchinskii
25-28
A.A. Vakarchuk, P.T. Stepanenko
29-32
N.V. Varekh, V.N. Shevelo
33-41
V.B. Grishin
41-48
I.G. Gubar
49-55
O.V. Zenkin
56-61
N.P. Korneichuk
62-67
Ye.I. Kostenko
68-72
S.S. Kritskaia
72-77
V.T. Martyniuk
77-82
I.I. Mishchishin
82-86
N.S. Novikova
86-89
K.M. Slepenchuk
90-93
P.T. Stepanenko, B.S. Vakarchuk
94-101
V.F. Storchai
101-104
S.P. Turovets
104-110
S.I. Fedishchenko
110-115
V.M. Chernyshenko
116-119
D.N. Chernyshenko
119-126
I.V. Shcherbakov
126-140
N.Ya. Yatsenko
140-149