Vol 22 (2014)

DOI: https://doi.org/10.15421/24142201

Published: online 31.08.2014, print 08.09.2014

Table of Contents

Articles

V.F. Babenko, N.A. Kryachko
3-7
T.R. Bіkkuzhyna, V.L. Velikіn
8-16
S.B. Vakarchuk, M.B. Vakarchuk
17-23
S.V. Goncharov
24-34
S.O. Gorbonos, P.I. Kogut
PDF
35-49
Yu.S. Zagorul'ko, V.A. Kofanov
50-53
N.V. Kalashnіkova
54-59
V.P. Motornyi
60-71
O.O. Pypka
72-78
V.V. Sedunova
79-90
V.M. Traktyns'ka, M.Ye. Tkachenko
91-97
V.A. Chupordia
PDF
98-105