Vol 26 (2018)

DOI: https://doi.org/10.15421/24182601

Published: online 31.08.2018, print 08.09.2018

Table of Contents

Preamble
 
1-2

Articles

M.B. Vakarchuk, M.Ye. Tkachenko
3-7
S.B. Vakarchuk, V.I. Zabutna, M.B. Vakarchuk
8-17
R.I. Dmytryshyn
PDF
18-24
V.V. Kameneva, V.A. Kofanov
25-36
O.V. Kozynenko
PDF
37-47
V.A. Kofanov
48-55
V.P. Motornyi
56-61
A.M. Pas'ko, V.D. Stefura
62-67
B.I. Peleshenko, T.N. Semirenko
68-78
O.V. Polyakov
79-81
D. Skorokhodov
PDF
82-88
V.M. Traktyns'ka, M.Ye. Tkachenko, D.O. Osennikova
PDF
89-94