Vol 27, No 2 (2019)

DOI: https://doi.org/10.15421/24192702

Published: online 21.12.2019, print 29.12.2019

Table of Contents

Preamble
 
PDF
1-2

Articles

M.Ye. Tkachenko, M.B. Vakarchuk
PDF
3-6
V.F. Babenko, O.V. Polyakov
PDF
7-12
M.M. Pahirya
PDF
13-27
A.M. Pasko
PDF
28-31
O.V. Polyakov
PDF
32-35
M.Ye. Tkachenko, V.M. Traktynska
PDF
36-44
V.F. Babenko, O.V. Kozynenko, D.S. Skorokhodov
45-58